Geodigital studio d.o.o.

Upis objekta u katastar i gruntovnicu (zemljišne knjige)

Nositelj prava na nekretninama dužan je u roku od 90 dana od nastale promjene istu prijaviti katastarskom uredu (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, članak 68). Osnova za provođenje promjena je geodetski elaborat za evidentiranje (upis, uplana) zgrada u katastru i zemljišnoj knjizi.

Ovlašteni inženjer geodezije izvodi snimanje zgrada i ostalih detalja na predmetnoj katastarskoj čestici. Snimljene točke se kartiraju na kopiji plana te se izrađuje skica izmjere i prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu.

Geodetskom elaboratu prilaže se i dokaz legalnosti zgrada a koji mogu biti:

Uporabna dozvola
  • za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine
  • za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izgrađenog do 1. listopada 2007. godine
  • odnosno potvrda glavnog projekta
Uvjerenje za uporabu
  • izdano od nadležnog upravnog tijela kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom izdanom od 20. lipnja 1991. godine u pogledu vanjskih gabarita i namjene
Potvrda o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera
  • izdaje se za građevine izgrađene na temelju Rješenja o uvjetima građenja
Rješenje o izvedenom stanju
  • izdaje se u postupku legalizacije temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (NN 65/17)
Građevinska dozvola
  • odnosno drugi akt izdan do 19. lipnja 1991. godine s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

Po provedbi geodetskog elaborata u vlasničkom listu se navodi temeljem kojeg dokumenta je zgrada legalna. U slučaju kad je zgrada izgrađena bez građevinske dozvole, prilikom njenog evidentiranja u vlasničkom listu se stavlja zabilježba da za navedenu zgradu nije priložena uporabna dozvola. 

 

Zgrade je važno evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi zbog: