Geodigital studio d.o.o.

Geodetske usluge za potrebe gradnje - opremanje glavnog projekta ili idejnog projekta

Geodetske usluge za potrebe gradnje ovisno o situaciji mogu biti:

Navedene usluge obuhvaćaju izradu:

  1. geodetske situacije stvarnog stanja (podloga za projektiranje) terena u položajnom i visinskom smislu za potrebe projektiranja,
  2. geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja katastarske čestice čime se definira međe i površina predmetne katastarske čestice (ili više njih)
  3. geodetske situacije građevne čestice i građevina koje se na njoj nalaze

koje su sastavni dio glavnog/idejnog projekta.

Geodetska situacija stvarnog stanja (podloga za projektiranje) je položajni i visinski snimak područja na kojem će se graditi. Na njoj su prikazani podaci o međama predmetnih katastarskih čestica, površini, infrastrukturi (ceste, priključci, šahtovi i sl.) te različitim detaljima (vegetacija, postojeći objekti i sl.) koji su bitni projektantu za smještanje i planiranje budućeg objekta.

Preklopom snimljenog stanja s katastarskim planom i usporedbom površina, utvrđuje se postoje li razlike. Ukoliko snimljene međe odgovaraju međama prikazanim na katastarskom planu, te ukoliko površina u posjedovnom i vlasničkom listu odgovara površini dobivenoj terenskom izmjerom, nije potrebno izrađivati geodetski elaborat. Takvi slučajevi su najčešći na područjima gdje su provedene nove izmjere katastarskih općina ili primjerice, ukoliko ste kupili parcelu od vlasnika koji je prije prodaje angažirao geodeta da izradi elaborat.

Geodetski elaborat izrađuje se u slučajevima kada se utvrdi neslaganje snimljenih međa na terenu sa stanjem u katastarskom operatu.

Ukoliko se građevna čestica sastoji od više katastarskih čestica ili od dijela katastarske čestice, nakon izdavanja građevinske dozvole provodi se formiranje građevne čestice (spajanje ili dioba).

U slučajevima kada se građevna čestica formira od više dijelova različitih katastarskih čestica, različitih vlasnika, izrađuje se parcelacijski elaborat u dvije faze. Prva faza podrazumijeva formiranje dijelova buduće građevne čestice, nakon čega se pristupa rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Nakon što se na novonastalim katastarskim česticama uskladi vlasništvo, u drugoj fazi se pristupa spajanju i formiranju građevne čestice.

Pogledajte kratki video uradak ovdje!

Po ishođenju građevinske dozvole i nakon formiranja građevne čestice, izvodi se iskolčenje projektirane građevine na terenu. 


Navedeni postupak podrazumijeva obilježavanje osi budućeg objekta (u dogovoru i prema željama izvođača radova) i izradu elaborata iskolčenja, koji izvođač radova mora imati na gradilištu, a potreban je i za prijavu početka gradnje građevinskoj inspekciji. 

Po završetku gradnje pristupa se snimanju izgrađene građevine. Ako je ista izgrađena u skladu s glavnim projektom, ovlašteni inženjer geodezije izrađuje Izjavu koja služi za ishođenje uporabne dozvole.

 

Nakon ishođenja uporabne dozvole, izrađuje se geodetski elaborat za evidentiranje zgrade u katastru i zemljišnim knjigama.

Planirate gradnju kuće ili zgrade? Geodet je uvijek prvi korak u tom procesu, zato nas kontaktirajte kako bismo vas detaljnije upoznali s onime što vas očekuje i složili vam ponudu za sve prethodno opisane radove. 


Ukoliko ste već odabrali projektanta koji će voditi cijeli proces, slobodno nas spojite kako bismo razmijenili informacije o projektnom zadatku. Ishođenje dokumentacije za gradnju pretpostavlja suradnju velikog broja različitih struka pa je vrlo bitno da svi sudionici u projektu budu koordinirani i pravovremeno upoznati sa statusom svake faze projekta.