Geodigital studio d.o.o.

Vodič kroz geodetske usluge i geodetske elaborate

Postupak izrade geodetskih elaborata:

Parcelacija zemljišta – dioba ili spajanje katastarskih čestica ​

Izrada parcelacijskog elaborata za diobu ili spajanje katastarskih čestica.

Geodetske usluge za potrebe gradnje - opremanje glavnog projekta ili idejnog projekta (ishođenje građevinske dozvole ili lokacijske dozvole) ​

Obuhvaća usluge za ishođenje građevinske (lokacijske) dozvole, izradu elaborata iskolčenja te iskolčenje projektiranog objekta i izradu elaborata za upis objekta u katastar i gruntovnicu.

Upis objekta u katastar i gruntovnicu ​

Izmjera i izrada elaborata za evidentiranje zgrada i drugih građevina.

Legalizacija objekata

Podrazumijeva izradu geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene građevine u svrhu ishođenja Rješenja o izvedenom stanju.

Nakon legalizacije i dobivanja Rješenja o izvedenom stanju, preporučuje se izrada elaborata za upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu. 

Usklađenje katastra i gruntovnice – geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja katastarske čestice

Geodetski elaborat u kojem se usklađuje položaj, oblik, površina, izgrađenost i način uporabe predmetne katastarske čestice u katastru i zemljišnoj knjizi.

Navedenim elaboratom utvrđuju se i evidentiraju međe katastarske čestice prema stvarnom stanju na terenu, te se utvrđeno stanje provodi u katastru i zemljišnim knjigama.

Katastarski ured donosi rješenje, kojim se po pravomoćnosti, navedene promjene provode ukoliko su imovinsko-pravni odnosi sređeni. Ako podaci o vlasništvu ne odgovaraju stvarnom stanju, potrebno je angažirati odvjetnika koji će vam pripremiti dokumentaciju kako bi se omogućila provedba u zemljišnim knjigama.

Iskolčenje međe/objekta – elaborat iskolčenja

Obilježavanje međa prema dostupnim katastarskim podacima
(arhivski elaborati, katastarski plan). Preduvjet istog je obavještavanje svih nositelja prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama, te nepostojanje sporne međe.

 

Postupak podrazumijeva snimanje predmetne katastarske čestice (međnih oznaka, ograda, detalja) te preklop snimljene situacije s katastarskim podacima. Ukoliko na predmetnoj čestici postoje arhivski geodetski elaborati, potrebno ih je uzeti u obzir prilikom utvrđivanja međa.

 

Također, ako postoje sudske presude za neku od međa prema susjednim česticama, iste je potrebno poštivati.

Nakon usporedbe snimljene situacije i svih raspoloživih podataka, poziva se sve nositelje prava na katastarskim česticama na obilježavanje međa. Nakon obilježavanja izrađuje se izvješće koje potpisuju sve prisutne stranke. 

 

Ukoliko međe prikazane na katastarskom planu ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu, preporuka je izraditi geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja katastarske čestice. 

 

Navedenim elaboratom se obilježene međe evidentiraju na katastarskim planovima u katastru i zemljišnoj knjizi, te se evidentira stvarna površina predmetne katastarske čestice (u posjedovnom i vlasničkom listu).

Iskolčenje objekta je postupak obilježavanja budućeg objekta na gradilištu u položajnom i visinskom smislu.

Također je potrebno izraditi  elaborata iskolčenja koji izvođač radova mora imati na gradilištu, a potreban je i za prijavu početka gradnje građevinskoj inspekciji.

Preduvjeti za iskolčenje objekta i izradu elaborata iskolčenja su:

Za izradu elaborata iskolčenja ovlaštenom inženjeru geodezije potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu (ili drugi akt kojim se dozvoljava građenje), kao i glavni projekt.

 

Elaborat iskolčenja sadrži nacrte na kojima se iskazuje tlocrt vanjskog obrisa, odnosno osi građevine koja će se graditi. Nacrt iskolčenja sadrži podatke o točkama koje definiraju građevinu, referentnu visinu (nula gradilišta) te odmjeranja.

 

Sastavni dio elaborata iskolčenja su i popis koordinata te tehnički opis.

Geodetsko snimanje vodova/infrastrukture

Kako bi se omogućilo efikasno održavanje i pronalaženje izvedene infrastrukture, te buduće planiranje, potrebno je po završetku polaganja i izgradnje obaviti geodetsko snimanje. Snimljena infrastruktura i pripadajući objekti se geodetskim elaboratom evidentiraju u katastru infrastrukture. Vlasnici (upravitelji) infrastrukture su u skladu sa zakonom dužni osnovati i voditi evidenciju o infrastrukturi u svom vlasništvu.


Također vršimo i iskolčenje vodova, što uključuje obilježavanje projektiranih elemenata voda na teren (položaja i visine voda, lomova, okna, šahtova, priključaka i dr.).